EURAXESS SLOVENSKO

Projekt REFLEX: Ako podporiť výskumníkov v ich kariérnom rozvoji?

Kľúčovým predpokladom rozvoja špičkovej vedy je predovšetkým rozvoj tých, ktorí v nej pôsobia. Cielené aktivity a služby kariérneho rozvoja výskumných pracovníčok a pracovníkov sa preto v čoraz väčšej miere stávajú bežnou a samozrejmou súčasťou personálnych politík mnohých vysokých škôl a výskumných inštitúcií. So zámerom prispieť k vytváraniu a profesionalizácii takýchto služieb v celom Európskom výskumnom priestore,  iniciovala Európska komisia viacero projektov, prostredníctvom ktorých sa usiluje o sprístupnenie konkrétnych nástrojov a techník kariérneho poradenstva čo najširšiemu spektru výskumných inštitúcií.

Medzi ne patri aj projekt REFLEX (Responsive and Flexible: Living and learning researcher career development framework), ktorého dvojročná realizácia odštartovala v januári tohto roku. Jeho cieľom je vytvorenie adaptabilného modelu komplexných služieb na podporu kariérneho rozvoja výskumných pracovníčok a pracovníkov bez ohľadu na sektor a disciplínu, v ktorých pôsobia, či kariérne cesty, ktoré sledujú.

Koordinátorom dvojročného projektu, podporeného zo 7. rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj, je  SAIA, n. o., ako partneri sú v projekte zapojení Nórska univerzita vedy a technológie - NTNU  (Nórsko)Nezisková organizácia  Bay Zoltána  pre aplikovaný výskum  - BZN (Maďarsko), ETH Zürich (Švajčiarsko) a Univerzita v Kodani (Dánsko).

Projektové aktivity odštartujú realizáciou prieskumu, mapujúceho existujúce aktivity, služby a iniciatívy zamerané na podporu kariérneho rozvoja doktorandov a výskumných pracovníkov.  Nasledovať bude organizácia „scenario workshopov“ v každej zo zapojených krajín.  Ich cieľom je vytvoriť priestor pre diskusiu a rozvoj spolupráce aktérov, ktorí sa vo svojej činnosti rôznorodým spôsobom dotýkajú otázok kariérneho napredovania výskumných pracovníkov, ako sú napr. organizácie a siete združujúce výskumníkov, zamestnávatelia a zástupcovia zamestnávateľov výskumníkov z rôznych sektorov, financujúce organizácie, ale aj ďalší aktéri na národnej úrovni.

Výstupy týchto aktivít budú východiskom pre vytvorenie adaptabilného rámca služieb kariérneho rozvoja a modelových tréningov pre výskumníkov, ako aj pracovníkov pôsobiacich v podporných službách pre výskum.  Tréningové moduly, prispôsobené národným špecifikám jednotlivých krajín, budú v rámci projektu aj pilotne otestované. Výsledky projektu budú prezentované aj v rámci medzinárodného workshopu, ktorý sa uskutoční v závere projektu ako súčasť Slovenského predsedníctva v Rade EU.

Viac informácii o projekte nájdete na stránke www.euraxess-reflex.eu.

Posledná aktualizácia: 21.07.2015

SAIA Štipendiá a granty Sledujte nás na Facebooku Horizont 2020 Výzvy Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - navigácia Euraxess-Reflex Science4Refugees